“เชียงใหม่มีอากาศสะอาดที่ยั่งยืน”

  • สร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศ
  • เสริมศักยภาพประชาชน โดยสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ
  • พัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะบนฐานข้อมูลและความรู้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น
    ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ชุมชนที่ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า

พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศและกิจกรรม
บทความและข่าวสาร