สภาลมหายใจเชียงใหม่

“เชียงใหม่มีอากาศสะอาดที่ยั่งยืน”

  • สร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษอากาศ
  • เสริมศักยภาพประชาชน โดยสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการผลิตที่ยั่งยืนเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ
  • พัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะบนฐานข้อมูลและความรู้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในระดับท้องถิ่น
    ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่สู้ฝุ่นมลพิษทางอากาศ
เปิดโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่
และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ สู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ
ชุมชน ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ปี 2563 และ ปี 2564

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศและกิจกรรม
มองทางออก...การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

กับ ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการสภาลมหายใจเชียงใหม่

บทความและข่าวสาร

บทความพิเศษจากเรา

ทำไมเราถึงดำเนินการต่างๆเพื่อธรรมชาติ