สภาลมหายใจเชียงใหม่

ความหวัง และก้าวต่อ | ถอดบทเรียน 1 ปี สภาลมหายใจเชียงใหม่ กับ Stakeholders

27 พฤษภาคม 2564 สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดประชุมถอดบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อทบทวนการทํางานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมี ผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ ทสจ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยฯ เชียงใหม่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และทีมสรุปถอดบทเรียนสภาลมหายใจเชียงใหม่ เข้าร่วม

ตลอด 2 ชั่วโมง ในการถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยน ว่าสิ่งที่ร่วมกับขับเคลื่อนในแต่ละด้าน สามารถลดฝุ่นควันได้มากน้อยแค่ไหน มีวิธีการและเป้าหมายอย่างไร ความสําเร็จ สิ่งที่ล้มเหลว รวมไปถึงสิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีเสียงสะท้อนตรงกันว่า การขับเคลื่อนที่เห็นได้ชัดเจนของภาคประชาชน คือการเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาครัฐกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจ จนเกิดเป็นความร่วมมือที่ดีขึ้น ต่างจากปีก่อนๆ ที่ต่างคนต่างทำ และแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง แม้จะมีแผนในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในด้านต่างๆทุกสาเหตุ แต่ก็ยังคงหนักไปที่การดับไฟ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

โดยหลังจากนี้ ทีมสรุปถอดบทเรียนสภาลมหายใจเชียงใหม่ จะรวบรวมและประมวลความคิดเห็นที่ร่วมกันสะท้อน ก่อนจะนำข้อสรุปเข้าสู่เวทีใหญ่ ของการสรุปบทเรียนสภาลมหายใจเชียงใหม่ ณ สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (ลานนา) กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ ขณะเดียวกันก็จะส่งผู้แทนสภาฯ เข้าร่วมสรุปบทเรียนกับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564