สภาลมหายใจเชียงใหม่

บทความและข่าวสาร

พัฒนาแผนการบริหารจัดการไฟในพื้นที่ไร่หมุนเวียน (บ้านโปกกะโหล้ง)

ยกระดับศักยภาพชุมชนในการพัฒนาแผนการบริหารจัดการไฟในพื้นที่ไร่หมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วม กรณีบ้านโปกกะโหล้งตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบเกษตรกรรมพื้นบ้านที่ทำกันในหลายวัฒนธรรมในอดีต แต่ปัจจุบันพอจะหลงเหลือให้เห็นได

Read More »

พัฒนาแผนการบริหารจัดการไฟในพื้นที่ไร่หมุนเวียน (บ้านโปกกะโหล้ง)

ยกระดับศักยภาพชุมชนในการพัฒนาแผนการบริหารจัดการไฟในพื้นที่ไร่หมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วม กรณีบ้านโปกกะโหล้งตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ระบบไร่หมุนเวียนเป็นระบบเกษตรกรรมพื้นบ้านที่ทำกันในหลายวัฒนธรรมในอดีต แต่ปัจจุบันพอจะหลงเหลือให้เห็นได

Read More »

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและลดปัญหาฝุ่นควัน (บ้านเลาวู)

ชุมชนชาติพันธุ์ลีซูบนพื้นที่สูงในเขตป่ากับการจัดทำแผนการจัดการป่าและไฟป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและลดปัญหาฝุ่นควัน บ้านเลาวู ตำบลเมืองแหง  อำเภอเวียงแ …

Read More →

เอกสารสรุปหมอกควันไฟป่า ประกอบการประชุมถอดบทเรียน จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

Read More →

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ (ชุมชนหมื่นสาร)

ปฏิบัติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน กรณีชุมชนหมื่นสารตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ในภาคเหนือช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ยังไร้หนทางแก้ไ …

Read More →

ร้อยความรู้ ร้อยภาคีเครือข่าย…เพื่อดอยสุเทพ

28 พฤษภาคม 2564 โครงการเพื่อดอยสุเทพ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้งดอยสุเทพ-ปุย เครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการขับเคลื่อ …

Read More →

ความหวัง และก้าวต่อ | ถอดบทเรียน 1 ปี สภาลมหายใจเชียงใหม่ กับ Stakeholders

27 พฤษภาคม 2564 สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดประชุมถอดบทเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เพื่อทบทวนการทํางานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยมี ผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ ทสจ.เชียง …

Read More →

ปลูกกล้วยแดง 200 ต้น สร้างแนวกันไฟป่าเปียก ปี 65

23 พ.ค.2564 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับจิตอาสากลุ่ม Go with Good Will และชาวบ้านทุ่งโป่งใต้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกกล้วยแดง กล้วยป่าประจำถิ่นหนึ่งในสามชนิด จำนวน 200 ต้น เพื่อสร้างแนวกันไฟป่าเ …

Read More →