สภาลมหายใจเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

                ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการยื่นใบสมัครตามประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบมานี้