สภาลมหายใจเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่

ด้วยแผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแผนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ (ระยะเวลาในการจ้างงาน 1 ปี)

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1.2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1.3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office และอื่น ๆ
  1.4. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล และประสานงานได้เป็นอย่างดี
  1.5. มีบุคลิกภาพที่ดี และร่างกายแข็งแรง
  1.6. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  1.7. มีถิ่นพำนักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่
  1.8. มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานงานในเขตเมืองได้

 2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
  2.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วน
  2.2. สำเนาบัตรประชาชน
  2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.4. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
  2.5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
  2.6. เอกสารประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา
  2.7. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)

 3. วัน เวลา และขั้นตอนการสมัคร
  3.1. วันเปิดรับสมัครวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และปิดรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
  3.2. ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแนะนำตัวเอง(ออกแบบด้วยตนเอง) และเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 2 เป็นไฟล์ .pdf ส่งมายัง E-mail : Breathcouncil@gmail.com พร้อมระบุหัวเรื่องว่า “สมัครเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ สภาลมหายใจเชียงใหม่”
  3.3. เอกสารการสมัครดาวน์โหลดได้ที่ www.breathcouncil.org
  3.4. คัดเลือกผู้สมัครผ่านเอกสารการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.5. สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.7. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  3.8. สอบถามเพิ่มเติม โทร.094-1393256

>>ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน<<
>>ดาวน์โหลดใบสมัครงาน<<