สภาลมหายใจเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการฯ

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร

ตําแหน่งงาน : ผู้ประสานงานโครงการ แผนงาน“ขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้า” สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

ระยะจ้างงาน

 • 12เดือน (กันยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2565)
  **อาจต่อสัญญาได้ตามผลงาน  **

อัตราค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
 • ค่าเดินทาง/ค่าประสานงาน/ค่าล่วงเวลา  

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ(เมื่อผ่านการทดลองงาน) 

หน้าที่

 • เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าแผนงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ ธุรกิจเอกชน โรงเรียน สหกรณ์เดินรถและผู้ประกอบการรถสาธารณะ และภาคส่วนต่างๆ   
 • จัดทำและดูแลเอกสารโครงการ ดูแลงานธุรการของแผนงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
 • รับผิดชอบงานสื่อออน์ไลน์ของแผนงาน และประสานกับทีมงานสื่อสารของสภาลมหายใจฯ  
 • ทำงานกับแผนงานอื่นของสภาลมหายใจฯ สนับสนุนงานพื้นที่ในเมืองและกิจกรรมของสภาลมหายใจฯ 

คุณสมบัติ 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทุกระดับในหน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชน สถานศึกษา 
 • มีทักษะสรุปประเด็น เขียนรายงานประชุมและการพบปะบุคคล 
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft  Powerpoint  
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานให้บรรลุผลได้ด้วยตนเองในองค์กรพัฒนาสังคมที่มีความยืดหยุ่น   
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆใช้งานของตนเอง มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานในเขตเมืองได้ 
 • มีถิ่นพํานักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่ 

สถานที่ทำงาน  

 • สำนักงานแผนงานขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้าสภาลมหายใจฯ 81/6 ม.14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

การสมัคร สอบ และประกาศผล

 • ส่งใบสมัครและข้อเขียนความสนใจตำแหน่งงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ cmpubtrn@gmail.com
 • รับใบสมัครพร้อมข้อเขียน 28 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2564
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 13 สิงหาคม  2564 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อแจ้งผลคัดเลือกใบสมัคร)
 • ประกาศผล                     18 สิงหาคม 2564