สภาลมหายใจเชียงใหม่

ปลูกกล้วยแดง 200 ต้น สร้างแนวกันไฟป่าเปียก ปี 65

23 พ.ค.2564 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับจิตอาสากลุ่ม Go with Good Will และชาวบ้านทุ่งโป่งใต้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกกล้วยแดง กล้วยป่าประจำถิ่นหนึ่งในสามชนิด จำนวน 200 ต้น เพื่อสร้างแนวกันไฟป่าเปียก ป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในฤดูแล้งปีหน้า แนวกันไฟป่าเปียกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันไฟป่า นอกเหนือไปจากการชิงเก็บ ชิงเผา กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง อันเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่า กิจกรรมนี้ยังถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างคนในเมืองใหญ่ กับชุมชนชนบทใกล้ผืนป่าอีกด้วย