สภาลมหายใจเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ ดังเอกสารที่เเนบมานี้