สภาลมหายใจเชียงใหม่

พันธกิจ/องค์กร

ที่มาของสภาลมหายใจ

ดังที่ทราบกันดีว่า ปัญหาฝุ่นควันมลพิษอากาศที่เกิดต่อเนื่อง มาเกินสิบปีก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมของชาวเชียงใหม่ - ลําพูน เช่นเดียวกับพี่น้องชาวภาคเหนือตอนบนอีกหลายจังหวัด

ปัญหานี้มีความซับซ้อนเกี่ยวพันกับ ความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ พฤติกรรม ข้อจํากัดมากมายหลายปัจจัย จากวิกฤติล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อต้นปี 2562 สะท้อนว่าเป็นปัญหานี้ ยิ่งอยู่ไปยิ่งทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม จําเป็นต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนร่วมกัน ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดแบกรับได้ การจะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่าง ยั่งยืนต้องอาศัยพลังของสังคมทั้งมวลร่วมกันผลักดัน

แนวความคิดก่อตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ มาจากบุคคลที่ทํางานเกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษฝุ่นควันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน (กกร.) และภาคประชาชน เห็นพ้องว่านับจากนี้ จะต้องรวมพลังประชาสังคมให้เป็นเอกภาพ ประสานเสริมพลังของ ชาวเมืองทุกฝ่าย เป็นอีกพลังที่ร่วมผลักดันการแก้ปัญหาในทุกระดับ ทั้งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว มุ่งไปสู่เป้าหมาย ทําให้สังคมของเรา "มีอากาศสะอาด" ทุกฤดูกาล

เป้าหมายของ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อการมีอากาศสะอาดสําหรับทุกคน

แนวความคิดการทำงานของสภาลมหายใจ เชียงใหม่

เราเชื่อว่าปัญหามลพิษฝุ่นควัน สามารถแก้ไขได้ โดยต้องมองปัญหาในระยะยาวและมุ่งการแก้ไขอย่างยั่งยืน

เราเห็นว่าปัญหามลพิษฝุ่นควัน จะต้องใช้มาตรการผลักดันทางสังคม ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย และปฏิบัติการของราชการ บทบาทของสังคมในการรณรงค์ ผลักดัน ทําความเข้าใจกันและกัน เป็นหน้าที่ร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วน

เราเห็นว่าการมุ่งแก้ปัญหาที่การดับไฟ/ระงับการเผา ในช่วงเวลา 3 เดือนของระยะเผชิญเหตุ ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการทํางานต่อเนื่องระยะยาว มุ่งที่การแก้ต้นตอในระยะกลาง และระยะยาวพร้อมกัน

เราเห็นว่าลึกลงไปในปัญหาฝุ่นควัน มีความขัดแย้งมากมาย ในทุกมิติ และทุกระดับของสังคม สภาลมหายใจเชียงใหม่ จะใช้แนวทางหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างกัน แสวงจุดร่วมสงวน จุดต่าง หนุนเสริม เสนอแนะ ผลักดัน และปฏิบัติการบนพื้นฐานของความร่วมมือ มองผลประโยชน์ของ ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ออกแบบโครงการ ที่มุ่งประสานความเข้าใจระหว่างประชาชน ในเมืองและชนบท มุ่งลดต้นตอแหล่งกําเนิดมลพิษจากทุกภาคส่วน ไม่ว่า ทั้งจากในเมืองและชนบท รณรงค์ให้สังคมเห็นภยันตรายจากปัญหานี้ และมองผลกระทบในภาพรวมของปัญหานิเวศแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ที่มีความสามารถระบายอากาศของเสียลดลง 

สภาลมหายใจเชียงใหม่ได้เริ่มทํางานร่วมกับสภาองค์กรชุมชน จัดการพบปะประชาชนใน 32 ตําบลนําร่อง เพื่อรับทราบความคิดเห็น และความต้องการการสนับสนุน แล้วนํามาเผยแพร่ให้รับทราบ กว้างขวาง และหาแนวทางการแก้ปัญหาให้เกิดผล พร้อมไปกับการรณรงค์ให้ชาวเมืองร่วมมือกันลดการปล่อยไอเสียจากการสัญจร ให้ความสนใจการสัญจรคาร์บอนต่ำ เช่น ใช้จักรยานและรถประจํา ทางสาธารณะให้มาก ปลูกต้นไม้กรองฝุ่นตามบ้านเรือนและอาคาร สํานักงาน เพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบชัดเจน มากขึ้น คนที่อยู่อาศัยในหุบเขา เช่นแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน จึงควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ส่งเสริมอากาศสะอาด ความสนับสนุนจากชาวเชียงใหม่ ราชการ และความร่วมมือ ของประชาชน จะเป็นพลังให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน ชาวเชียงใหม่ที่ไม่มีพื้นที่ติดป่าเขาสามารถสนับสนุน ชุมชนนอกเมืองที่เป็นแนวหน้าของการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าได้ ด้วยการสนับสนุนอาหารแห้ง การประกันภัยอุบัติเหตุระยะสั้น ในช่วงผจญไฟ กองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการไฟในชุมชน