สภาลมหายใจเชียงใหม่

ร่วมแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่น Beat the Haze Song Writing Contest

การแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่น
Beat the Haze Song Writing Contest

แนวคิด

         ปัญหาฝุ่นควัน P.M. 2.5 ถือได้ว่าเป็นปัญหาประจำปีของชาวเชียงใหม่ซึ่งเรื้อรังมากว่า15 ปี เชียงใหม่ติดอันดับต้นๆ และเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีรายงานค่าของมลพิษทางอากาศที่มากถึงระดับอันตรายสูงสุด มลพิษอากาศเกิดจากหลายสาเหตุตั้งแต่การเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรและในป่าดอยในช่วงฤดูกาลแล้ง และเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จากการเดินทาง ประกอบเข้ากับภูมิประเทศของเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งเขา ความกดอากาศสูง อากาศนิ่งทำให้เกิดฝุ่นควันสะสมอยู่ในแอ่งจนมีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน เมื่อพ้นฤดูกาลฝุ่นควันในหน้าแล้ง มลพิษอากาศจากการจราจรจึงเป็นแหล่งก่อมลพิษอากาศที่สำคัญ มีสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยทั้งปีในจังหวัดเชียงใหม่มาจากการจราจรถึง 51.6%  (ดวงเดือน เทพนวล, 2562) 

         คำพูด “เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน” จึงสื่อความหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ทุกคนที่มีส่วนสร้างปัญหานี้ สภาลมหายใจเชียงใหม่เห็นว่าปัญหานี้ควรจะเป็นปัญหาที่เราทุกคนควรจะร่วมกันแก้ไข  ไม่ใช่การเพ่งโทษเป็นความผิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

         สภาลมหายใจเชียงใหม่จึงมุ่งหวังทำงานรณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ตื่นตัวรับรู้และร่วมกันคิดสร้างสรรค์แนวทางการแก้ไขในทุกมิติ เช่น ตัวอย่างของกลุ่มศิลปินเชียงใหม่ที่รวมตัวกันจัดงาน Art For Air ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2564  และจัดแสดงงานศิลปะที่สะท้อนปัญหานี้มาอย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

         โครงการการแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่น หรือ Beat the Haze Song Writing Contest จะเปิดพื้นที่ให้นักแต่งเพลง นักดนตรีในเชียงใหม่ได้ใช้ศาสตร์ทักษะทางด้านดนตรีที่มีพลังในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์ทางอารมณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้ชีวิต เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหานี้ได้

เป้าหมาย

         โครงการการแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่นนี้มุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของปัญหามลพิษอากาศนี้ไปยังประชาชนทั่วไปและสร้างความตระหนักรู้ถึงการดำรงชีวิตอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อมลพิษอากาศ เพื่อสุขภาพและอนาคตของลูกหลานในรุ่นต่อไป

หน่วยงานร่วมโครงการ

โรงเรียนดนตรีวรนันท์ และสภาลมหายใจเชียงใหม่

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         

– นางนลี อินทรนันท์       หัวหน้าโครงการ
– นางสาวสุกัญญา อุ่นใจ    ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตัดสิน

– นายอิทธินันท์ อินทรนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีโรงเรียนดนตรีวรนันท์  

– นายวิชา เทศดรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายพงศกร    หลิดชิววงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายฐนันด์ อนุโยค ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายนล อินทรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายชนกนันทน์ นันตะวัน เจ้าหน้าที่สภาลมหายใจเชียงใหม่


คำแนะนำแนวทางการแต่งเพลงเพื่อส่งประกวด

ผู้สนใจสามารถรับความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่ได้จากเพจสภาลมหายใจเชียงใหม่ https://www.facebook.com/breathcouncil.org และควรรับชมวิดีโอชุดความรู้จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน ดังต่อไปนี้

ชุดที่ 1  “จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน”

          URL: https://www.youtube.com/watch?v=fN-ML3D6NiY&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo

ชุดที่ 2  “จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน – ตอนที่ 1 [ผลกระทบจากฝุ่นควัน]”

          URL: https://www.youtube.com/watch?v=PM6nMgEKz-s&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo&index=2

ชุดที่ 3 แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน – ตอนที่ 3

            URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gmhaxw4BE3M&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo&index=3

ชุดที่ 4  แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน – ตอนที่ 2 [เข้าใจเกษตร เข้าใจธรรมชาติ]

            URL: https://www.youtube.com/watch?v=0cROXWBBsrw&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo&index=4

            ดังเนื้อหาวิดีโอข้างต้นผู้สนใจสามารถเลือกสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นควัน เพื่อสร้างงานเขียนเนื้อเพลงสำหรับการประกวดนี้ได้อย่างอิสระในขอบเขตนั้น นำเสนอในรูปแบบของเพลงแนวดนตรีใดก็ได้ที่ตนสนใจ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ความสนับสนุนผู้ส่งงานเข้าประกวด และรางวัล

 1. ผู้เข้าแข่งขันส่งใบสมัครพร้อมส่งคลิป Demo ผลงาน ไม่จำกัดรูปแบบ โดยเวลาไม่เกิน 5 นาที ทาง beatthehazechiangmai@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 2. คณะกรรมการประกาศชื่อผู้เข้าผ่านการคัดเลือก 15 ทีม เพื่อพัฒนาผลงานต่อ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
 3.  ผู้เข้าแข่งขัน 15 ทีมส่งผลงานที่พัฒนาแล้ว ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 4.  คณะกรรมการนำผลงานของผู้เข้าแข่งขันลงยูทูปเพื่อหารางวัล popular vote จากยอดแชร์และยอดการเข้าชม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564      
 5.  ประกาศผลการตัดสินในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  รางวัลรองอันดับหนึ่ง 8,000 บาท
  รางวัลรองอันดับสอง 5,000 บาท
  ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
  รางวัล popular vote 3,000 บาท
  รวมทั้งหมด 9 เงินรางวัล 36,000 บาท
 6. มอบเงินรางวัลบนเวทีพร้อมการแสดงสด ณ ลานสามกษัตริย์ ในเทศกาลสู้ฝุ่นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ <<