สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ตั้งทีมจัดการและฟื้นฟู “ดอยสุเทพ-ปุย”ตั้งเป้า..ต้องเป็น “องค์กรการทำงาน”ให้ได้

สภาลมหายใจเชียงใหม่ ตั้งทีมฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ-ปุย ร่างแผนการทำงาน เชื่อมชุมชนรอบดอยกับคนภาคเมือง ตั้งธง “ต้องไม่ใช่แค่ทำหรือสนับสนุนแล้วจบ”

4 เมษายน 2563 ทีมทำงานโครงการจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ภายใต้โครงการของสภาลมหายใจเชียงใหม่ นัดหารือเพื่อร่างแผนและกรอบการทำงานจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย โดยมีเป้าหมายตรงกันว่า ต้องไม่ใช่แค่การเข้าไปจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนแล้วจบ แต่จะหากลไกล หรือแผนการทำงาน ที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย ยอมรับ และให้ความร่วมมือ เพื่อมีการขับเคลื่อนต่อในระยะยาว

ทีมทำงานฯ ได้ร่วมกันกำหนดแผนการทำงาน เป็น 6 แผน

 • แผนงานสีเขียว : สนับสนุนการฟื้นฟูป่าแบบหวังผล สร้างกิจกรรม เปิดรับสมัคร ชุมชน และอาสาสมัคร เพื่อดอยสุเทพ
 • แผนงานชุมชน : เน้นการบริหารจัดการพื้นที่ป่า ร่วมกับชุมชนรอบดอยสุเทพ (เครือข่ายม้ง 12 หมู่บ้าน ชุมชนในตำบลรอบดอยสุเทพ)
 • แผนงานเชื่องเมือง-ชนบท
 • แผนงานฐานข้อมูล
 • แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขบวนการ
 • และ แผนงานผลักดันการ เชิงโครงสร้าง

ขณะเดียวกัน ได้วางกรอบการทำงานไว้ 3 ระยะ คือ

 • ระยะสั้น 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)
  แบ่งเป็น 6 แผนงาน ประกอบด้วย ทำความรู้จัก เข้าใจถึงบริบท ชุมชนพื้นที่รอบดอยสุเทพ กับคนภาคเมือง และถอดบทเรียนปัญหาและการจัดการไฟป่า ไปพร้อมๆ การจัดกิจกรรมฟื้นฟูดูแล เกิดคณะทำงานพัฒนาโครงการในแต่ละแผนงาน และการหาคนทำงานเต็มเวลา
 • ระยะกลาง 1 ปี (พฤษภาคม2563 -เมษายน2564)
  สร้างเครือข่ายและกลุ่มคนทำงาน ให้มีความมั่นคง มีแผนงานดูแลดอยสุเทพอย่างเป็นระบบ
 • ระยะยาว 3 ปี (พฤษภาคม2563 -เมษายน2566)
  สร้างให้เป็นองค์กรการทำงาน ที่มีคนทำงานชัดเจน ยืนได้ด้วยตนเอง มีการประสานและขับเคลื่อนการทำงานต่อ ผลักดันให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เชื่อมร้อยเครือข่ายพื้นที่รอยดอยสุเทพ-ปุย และส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย อยู่ใต้แผนงานโครงการ ของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เบื้องต้นจะมีการนำเสนอแผนเบื้องต้น กับคณะกรรมการกองทุนสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นี้