สภาลมหายใจเชียงใหม่

สภาองค์กรชุมชน (โซนเหนือ) พร้อมขับเคลื่อนแก้ฝุ่นควันอย่างยั่งยืน กับสภาลมหายใจฯ

15 มิ.ย.63 คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคคา รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ “นพบุรีศรีนครพิงค์ ประวัติศาสตร์ความงดงาม ทางภูมินิเวศน์วัฒนธรรม และผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป (New Normal) ขบวนองค์กรชุมชน จะตั้งรับ ปรับตัวกับสถานการณ์ในอนาคตอย่างไร ให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชน 14 ตำบล ใน อ.แม่แตง อ.กัลยาณิวัฒนา และอ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

คุณสุรีรัตน์ ระบุว่า “หากเทียบกับ Covid-19 แม้จะมองไม่เห็นเหมือนกัน แต่ปัญหาฝุ่นควัน ไม่ได้ส่งผลทันที แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงเป็น Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้จากการวิจัยของของแพทย์ ยังพบอีกว่า การหายใจเอาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เข้าไปทุก ๆ 22 มคก. ต่อ ลบ.ม. เท่ากับการสูบบุหรี่ 1 มวน ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนทำได้เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการใช้อำนาจสั่งการจากบนลงล่าง ยังขาดการมีส่วนร่มของภาคประชาชน และต้องยอมรับว่า การประกาศห้ามเผา และรายงานจุดความร้อน อาจจะยังไม่ใช่คำตอบหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และถึงเวลาแล้วที่จะหยุดโทษกันไปโทษกันมา เพราะทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในสาเหตุ”

ในการบรรยาย รองประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่  ยังได้ตั้งคำถามและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สะท้อนความคิดเห็น โดยแกนนำทุกชุมชน สะท้อนตรงกันว่า ไฟป่าวันนี้… เกิดจากคน ส่วนหนึ่งมาจากการหาของป่า ขณะเดียวกันก็มาจากปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง นอกชุมชน การเมือง และอีกส่วนหนึ่ง ที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ประสงค์เป้าหมายบางอย่าง

รองประธานฯสภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังระบุอีกว่า หนึ่งในทางออก ภาครัฐต้องให้อำนาจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นปัญหาอยู่ ไม่ใช่แค่การถ่ายโอนจากกรมป่าไม้มาให้  แต่ยังขาดงบประมาณดำเนินการ ทำให้แก้ปัญหาได้ไม่ถึงไหน นอกจากนี้ต้องมีแผนระยะยาว และยั่งยืน ที่ไม่ใช่แค่การรอแก้ในช่วงวิกฤติ และในช่วงท้าย ได้เชิญชวนให้พี่น้องสภาองค์กรชุมชน ในฐานะภาคประชาชนชน เข้ามาเป็นฐานรากของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งทุกชุมชนตอบรับ และมีความยินดี ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันร่วมกัน