สภาลมหายใจเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน ครั้งที่ 1

บรรยาย : ภาพรวมมลพิษอากาศ ฝุ่นควัน pm2.5 ในภาคเหนือ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ
ประธานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกวันภาคเหนือ และ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

——————–

บรรยาย : ทำความเข้าใจ ลม ฟ้า ฝุ่น และ ไฟ
จากมุมมองภูมิศาสตร์ลำพูน และ ความรู้เรื่องค่ามาตรฐานฝุ่น

โดย ดร.พลภัทร เหมวรรณ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) หรือ GISTNORTH
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

——————–

บรรยาย : นำเสนอข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน
โดย คุณสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน

สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฝุ่น ฟ้า ลม ไฟ เมืองลำพูน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้มลพิษฝุ่นควัน ระหว่าง คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาลมหายใจภาคเหนือ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย และ สภาลมหายใจลำพูน โดยคาดหวังสร้างความร่วมมือ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยี ในการติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อแก้ปัญหาและรับมือฝุ่นควัน ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ