สภาลมหายใจเชียงใหม่

อบรมแกนนำสุขภาพอำเภอ ป้องกันแก้ไข ปัญหาฝุ่นคัวน

2 ธันวาคม 2563 เครือข่ายสุขภาพ ภายใต้คณะทำงานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ เพื่อแก้ไขป้องกันปัญหาฝุ่นควัน โดยความร่วมมือของหน่วยงาน มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ และอำเภอสันป่าตอง ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมจากแกนนำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง จำนวน 83 คน

เนื้อหาการอบรมเน้นให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้และเข้าใจทบทวนสาเหตุของการเกิดฝุ่นควัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่นควันในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และให้ผู้เข้าร่วมช่วยกันระดมความคิดเห็นในการป้องกันและลดปัญหาการเกิดฝุ่นควัน และแนะนำการให้แอพพิเคชั่น AirCMI อ่านค่าคุณภาพอากาศ และให้ผู้เข้าร่วมประเมินสุขภาพตนเองผ่านระบบออนไลน์ คลินิกมลพิษออนไลน์เพื่อกรอกข้อมูลการซักประวัติสุขภาพ ความรู้เรื่องห้องปลอดฝุ่น  และการนำเสนอแผนงานโครงการที่ชุมชนจะดำเนินการขยายผลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในชุมชน โดยมีชุมชนที่จะพัฒนาโครงการเพื่อเสนองบประมาณในกองทุนสุขภาพตำบล 7 แห่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลบวกค้าง เทศบาลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลหนองหอย เทศบาลสันผีเสื้อ เทศบาลสุเทพ และเทศบาลเมืองแม่เหียะ  

การอบรมในครั้งนี้คณะทำงานได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย ที่มีคุณสมบัติกับหน้ากากอนามัย N95 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อแจกให้ผู้เข้าอบรมทดลองใช้และประเมินผล หลังการใช้ผ่านออนไลน์เพื่อให้นำไปปรับปรุงอีกด้วย