สภาลมหายใจเชียงใหม่

เข้าพบ นายก อบจ.เชียงใหม่ ติดตามข้อเสนอ หลังเข้ารับตำแหน่ง

9 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ สภาการท่องเที่ยว กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ เข้าพบนายพิชัย เลิศอดิศร หลังเข้ารับตำแหน่ง นายก อบจ.เชียงใหม่ เพื่อพูดคุยและติดตามข้อเสนอที่เคยได้เสนอไป ในเวทีสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ ซึ่งนายพิชัย เลิศอดิศร เคยได้นำเสนอแนวทางและแผนการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สนใจประเด็นจากทั้ง 3 กลุ่ม

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมกายใจเชียงใหม่ ระบุว่า หลังจากนี้ต้องการให้ ทาง อบจ. มีดำเนินการต่ออย่างชัดเจน มีการปฏิบัติการร่วมกัน อยากจะให้ เป็น อบจ.ของประชาชน สนับสนุนการทำงานของประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมตัวของพลเมืองเชียงใหม่ ที่พยายามเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ การพูดคุยกันวันนี้ เป็นการมาติดตาม การสนับสนุนเรื่องการแก้ปัญหาฝุ่นควัน การแก้ปัญหาภาคท่องเที่ยวที่เจอวิกฤตจากสถานการณ์โควิด19 และที่สำคัญ ในฐานะภาคประชาชน อยากเห็นกลไกลในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาพลเมืองเชียงใหม่ กับ อบจ.ที่ชัดเจน หากเป็นไปได้ต้องการทุกๆ 2 เดือน ได้มาพบปะ มาคุยกันถึงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับข้อเสนอการพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้ประธานฯสภาลมหายใจเชียงใหม่ ยังได้แนบมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่ต้นเหตุทุกสาเหตุ 8 ข้อ ให้กับ นายพิชัย เลิศอดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ ดังนี้

1.อบจ.สนับสนุนยกเลิกนโยบายห้ามเผาแต่เปลี่ยนเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (Fire management) ตลอดทั้งปี พื้นที่ที่ไม่จำเป็นต้องเผาต้องห้ามเผาทุกกรณีส่วนพื้นที่ที่จำเป็นต้องจัดการเชื้อเพลิงในการเผาให้จองเวลา

2.มีระบบสารสนเทศที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถใช้ประเมินสถานการณ์ เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจใช้ประกอบการตัดสินใจออกคำสั่งในการจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ การแก้ปัญหาปริมาณฝุ่นควันในจังหวัดต่อเนื่อง

3.การสนับสนุนและส่งเสริม มาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่มีคุณภาพทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่นอกเมือง และพื้นที่ป่า รวมถึงมีนโยบายที่มีเป้าหมาย สร้างความตระหนักของประชาชนและเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

4.สนับสนุนงบประมาณตรงไประดับหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ไฟป่า ฝุ่นควัน อย่างครบวงจรและมีความต่อเนื่องยั่งยืน รวมถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบพืชเชิงเดี่ยวสู่การจัดการแบบวนเกษตร

5.สนับสนุนงบประมาณดำเนินการพื้นที่นำร่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจสีเขียวยั่งยืน

6.ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและ ราคาที่เหมาะสม สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ ระบบขนส่งสาธารณะและรูปแบบการขนส่งสินค้าที่ ประหยัดพลังงาน

7.จัดการสิ่งแวดล้อมด้านการขนส่งทางถนนโดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนการใช้จักรยาน การเดิน ยานพาหนะไฟฟ้า และส่งเสริมการขับขี่ที่ประหยัดเชื้อเพลิง(Eco driving)

8. ที่สำคัญอยากเห็นผู้บริหาร อบจ. ทำงานในระดับนโยบายคู่กับสภาพลเมืองตั้งแต่การมีแผนและงบประมาณสนับสนุน ให้ภาคประชาชนทำงานคู่กับการเมืองช่วยให้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้านนายพิชัย เลิศอดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าตนมีความยินดีอย่างยิ่ง และพร้อมจะจับมือกับภาคประชาชนเพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ และยังจำคำที่พูดรวมถึงแผนข้อเสนอที่เคยพูดไว้ในช่วงหาเสียงได้ทั้งหมด ทั้งแผนการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน การแก้ปัญหาตามข้อเสนอของผู้พิการ และภาคธุรกิจท่องเที่ยว บางอย่างวันนี้ได้ขยับแล้ว และหลายอย่างกำลังจะเดินหน้าทำ สนับสนุนพร้อมกับระบุว่าภาคประชาชน มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเมือง และตอบรับในการเป็นเจ้าภาพพบปะกันทุกๆ 2 เดือน เบื้องต้นจะอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประชุม และจะมาเป็นประธานฯในการพูดคุยด้วย

เบื้องต้นในวงการประชุม หารือกันว่า การประชุมสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ที่จะเกิดขึ้น อาจจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ผ่านพ้นฤดูฝุ่นควัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอาจจะดีขึ้น เพื่อให้แต่ละกลุ่ม ได้มาสะท้อนปัญหา และยื่นข้อเสนอในเวทีต่อไป