สภาลมหายใจเชียงใหม่

เครือข่ายม้ง 12 หมู่บ้าน รอบดอยสุเทพ ถอดบทเรียนไฟป่าฯ ร่วมกับสภาลมหายใจฯ

10 มิ.ย. 2563  สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ม้งดอยสุเทพ-ปุย 12หมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย ประชุมถอดบทเรียนและวางแผน การดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อจัดทำแผนร่วมกับชุมชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุ​เทพ​-ปุย​

นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ชุมชนกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่” โดยเสนอให้ชุมชนพัฒนาศักยภาพและมีบทบาทมากขึ้น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงาน ร่วมกับทางส่วนราชการ ทั้งเรื่องนโยบายและงบประมาณสนับสนุน ซึ่งสภาลมหายใจฯ พร้อมทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับความเข้มแข็ง

ในการถอดบทเรียนฯ คณะทำงานดอยสุเทพกลุ่มดอยสุเทพ-ปุย ได้แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือ กลุ่มที่ 1 บ้านดอยปุย บ้านขุนช่างเคี่ยน บ้านแม่สาใหม่ บ้านแม่สาน้อย บ้านผานกกก กลุ่มที่ 2 บ้านบวกจั่น บ้านบวกเต๋อ บ้านห้วยกว้าง บ้านห้วยเสี้ยว และ กลุ่มที่ 3 บ้านหนองหอยใหม่ บ้านหนองหอยเก่า บ้านแม่ขิ

ข้อสรุปเบื้องต้น พบว่าการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อป้องกันและดับไฟป่าของ 12 หมู่บ้าน มีกลไกการจัดการทั้งภายในและภายนอก โดยกลไกการจัดการภายใน พบว่าทุกหมู่บ้านมีฐานความรู้ กลไกสร้างความร่วมมือของชาวบ้านในหมู่บ้านและเครือข่าย แต่มีข้อจำกัด คืองบสนับสนุนไม่เพียงพอ ต้องดูแลป่าในขอบเขตจำกัด เช่นเดียวกับกำลังคน ในการดูและรับผิดชอบนอกเขต และยอมรับว่า จำนวนไม่น้อย ยังขาดแรงจูงใจในความร่วมมือกับทางชุมชน และยังไม่เห็นผลประโยชน์ร่วมในการรักษาและดูแลป่า ส่วนปัจจัยภายนอกที่ยังท้าทายการจัดการปัญหา คือการทำงานภายในชุมชน แม้จะมีการบริหารจัดการที่ดี แต่ยังขาดการรับรู้และการเชื่อมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เกิดช่องว่างในการสนับสนุนการดำเนินการและงบประมาณ ซึ่งมีผลทำให้การแก้ไขปัญหา ทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทั้ง 3 กลุ่ม ยังเสนอให้เกิดการจัดการภายในร่วมกัน ทั้งการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมให้ชาวบ้านรวมถึงเยาวชน อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ยกระดับองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในการรับมือปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในอนาคต ส่วนการจัดการภายนอก เสนอให้มีการปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ในเชิงกฎหมาย กระจายอำนาจให้ชุมชนมีบทบาทจัดการอย่างเต็มที่  มีเวทีปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่น กับหน่วยงานรัฐภายนอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถสร้างแผนดำเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และนำไปสู่การบริหารจัดการร่วม ในระยะยาว ยกระดับศักยภาพการจัดการชุมชนให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนเศรฐกิจสีเขียว ชาวบ้านมีความมั่งคงในชีวิตมากขึ้น และเชื่อมโยงตนเองเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าว : ณัฐริยา โสสีทา สภาลมหายใจเชียงใหม่