สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 10 ] ลดถุงพลาสติก