สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 12 ] แยกขยะเปียกขยะแห้งในครัวเรือนโดยแม่เมืองชาวเชียงใหม่