สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 4 ] จัดการใบไม่-กิ่งไม้ ด้วยเตาไบโอชาร์