สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 8 ] ต่อนยอน กับการเดินทางทางน้ำ