สภาลมหายใจเชียงใหม่

เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 9 ] ลดถุงพลาสติก