สภาลมหายใจเชียงใหม่

เตรียมตั้งสภาลมหายใจภาคเหนือ “ผลักดัน แก้ปัญหาฝุ่นควันทั้งระบบ”

ประเทศไทย เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในทุกพื้นที่มากถึง 9 ใน 12 เดือน เรา “ในนามสภาลมหายใจภาคเหนือจะร่วมกันเดินหน้า ผลักดันให้รัฐประกาศเจตจำนงที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันทั้งระบบและทั้งประเทศเพื่อ ให้คนไทยทุกคนมีอากาศสะอาดหายใจได้ทั้งปี

(3 ก.ค. 63) แกนนำสภาลมหายเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ ประชาสังคมเชียงรายเรื่องการขับเคลื่อนทำงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่ครอบคลุมการเคลื่อนไหวภาคเมือง ภาคธุรกิจ ภาคการผลิต การเกษตรบนพื้นที่สูง และภาควิชาการ เตรียมความพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานแก้ปัญหาฝุ่นควัน ในนาม” สภาลมหายใจภาคเหนือ”

หนึ่งในประเด็นหลักที่มีการพูดคุย คือ การผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดของสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาเปิดให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศ พ.ศ. …. เพื่อผลักดันให้ร่างฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และในระหว่างกฏหมายมีผลบังคับให้รัฐบาลจัดคั้งคณะกรรมการบริหารอากาศแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันอย่างต่อเนื่องทั้งระบบอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

คุณวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ ระบุว่า การมาพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนกันครั้งนี้ เป้าหมายหลัก คาดหวังให้เกิดการทำงานร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหามลพิษอากาศทั้งระบบ ให้เบาบางและลดลง โดยจังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งใน 9 จังหวัด ที่ตอบรับ ก่อนจะขยายไปสู่ทั้งประเทศ ในนามสภาลมหายใจแต่ละจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) 17 จังหวัดภาคเหนือเห็นพ้องว่าจะเป็นแกนประสานกับทุกภาคส่วนให้เกิดการแก้ปัญหาและขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัด

“15ปีที่ผ่านมา ทุกรัฐบาลทำให้เราเห็นแล้วว่า ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งนี้เนื่องจากขาดความเข้าใจที่แท้จริงต่อปัญหานี้ซึ่งในแต่ละปีก็จะวนเกิดซ้ำๆ แต่รัฐบาลยังคงฝืนใช้วิธีการเดิมๆแก้ไขที่ปลายเหตุ ก่อให้เกิดความสูญเสียงบประมาณประเทศและชีวิตของจิตอาสา รวมทั้งเงินบริจาคของประชาชนโดยที่ไม่รู้วันที่ปัญหานี่จะสิ้นสุด วันนี้เราจะร่วมกันติดตามและทวงถามแผนนโยบายการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จากภาครัฐ ที่จะต้องแก้ทุกแหล่ง และทำทั้งระบบ ไม่ใช่แค่รอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงวิกฤติ วันนี้ประชาชนต้องตื่นตัว รู้เท่าทัน และมาร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน เพราะทุกคนต่างก็มีส่วนในปัญหาฯ และล้วนได้รับผลกระทบ และหากมีภาคประชาสังคมจังหวัดใดสนใจจะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ สามารถจะติดต่อกับหอการค้าของจังหวัดของท่านหรือติดต่อมาที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ได้เช่นกัน” คุณวิทยากล่าว

คุณเตือนใจ ดีเทศน์ แกนนำภาคี จ.เชียงราย  (อดีต ส.ว.เชียงราย และ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) ระบุว่า หลังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนงานกับตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ ทำให้เห็นว่า การทำงานเพื่อปัญหาฝุ่นควัน ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีหลายกลุ่มหลายองค์กรที่มีศักยภาพอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. หอการค้าและสภาอุตสหกรรมจังหวัดเชียงราย ภาควิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย และภาคส่วนอื่นๆ วันนี้ต้องเชื่อมโยงร้อยผนึกกันเป็นหนึ่ง ขณะที่การพูดคุย ยังทำให้หลายคนเริ่มเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานที่ทำอยู่ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นยุทธศาตร์ที่ดีในการทำงานเชิงรุก โดยจะหารือกันอีกครั้งเพื่อหาหน่วยงายหรือองค์กรที่เป็นผู้ประสานงาน ทั้งระดับจังหวัด และระดับภาค ครูแดง ยังบอกอีกว่า การจับมือกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ในนามสภาลมหายใจภาคเหนือ จะทำให้เสียงของคนในพื้นที่มีพลังมากยิ่งขึ้น การส่งเสียง สะท้อนปัญหา จะช่วยให้ผู้คนเกิดการตื่นตัว ผู้มีอำนาจในระดับนโยบายจะรับฟัง ซึ่งจะไม่ใช่แค่ประเทศไทย เราจะสื่อสารและร่วมทำงานกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย เพราะการมีลมหายใจที่สะอาด อากาศที่บริสุทธิ์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครอง โดยที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันและแก้ปัญหา

อนึ่งในวันเดียวกันนั้นกลุ่มประชาสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการประชุมหารือการจัดตั้งสภาลมหายใจแม่ฮ่องสอน โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ประสาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่าย เห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งฯ และมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการเริ่มและขับเคลื่อนทันที

สำหรับการประชุมเพื่อหารูปแบบและแนวทางการทำงาน ในนามสภาลมหายใจภาคเหนือ ยังคงจะจัดขึ้นทุกเดือน ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ตัวแทนในแต่ละจังหวัด ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเชื่องโยงการทำงานร่วมกัน ส่วนการพบปะเพื่อพูดคุยกันกลุ่มย่อยครั้งต่อไปมี สภาลมหายใจเชียงใหม่ จะไปร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะทำงานฯ จังหวัดลำปาง  ขณะที่การประชุมอย่างเป็นทางการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการหารือ โดยคาดว่าอาจจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน 2563 นี้ ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน/