เทศกาล Chiang Mai Go Green Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยน Spin To Change

เทศกาล Chiang Mai Go Green Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยน Spin To Change

เป็นเทศกาลที่สภาลมหายใจเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนในเวียงเก่าและพันธมิตรร่วมกันรณรงค์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถ ใช้ถนนของชาวเชียงใหม่ที่ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ และจักรยานยนต์ ให้ลองหันมาใช้จักรยานแทน เพื่อช่วยกันลดมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
และใหญ่มากของจังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเชื้อเชิญให้ทุกคนลองมาสัญจรแบบพึ่งแรงน่องขาของตนเองในพื้นที่เขตเวียงเก่าเชียงใหม่ในช่วงฤดูอากาศดี ทุกๆวันอาทิตย์เช้า ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 63 ถึง 31 ม.ค. 64 รวมทั้งหมด 13 ครั้ง สำหรับบางคนอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้หัดใช้จักรยาน บนท้องถนนร่วมกับยานยนต์อื่นๆ  ในระหว่างเทศกาลจึงแนะนำให้ผู้เดินทางด้วยรถยนต์ในเขตเวียงเก่า ใช้ความเร็วที่ 30 กม./ชม. สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้จักรยานและเป็นน้ำใจจากผู้ใช้ยานยนต์ต่อผู้ใชัจักรยาน
ที่ช่วยลดมลพิษอากาศให้เมือง

การปั่นจักรยานในเทศกาลนี้จะเป็นการปั่นตามอัธยาศัยในพื้นที่เขตเวียงเก่า ในแต่ละอาทิตย์จะมีชุมชนที่จัดเตรียมพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว “บนอาน” ด้วยกาดมั่วคัวฮอม ของดีเปิงดีอวด และเวทีการแสดง นอกจากนั้นแล้ว ที่ลานสามกษัตริย์ยังมีเต๊นท์กองอำนวยการเป็นจุดติดต่อขอใช้บริการทัวร์ไกด์ (ฟรี) ปั่นล่องกอง ปั่นเก็บผักจากสวนผักในเวียง ปั่นชมวัด ปั่นเล่นเกมส์ล่ารางวัล รับแจกคูปองสมนาคุณเป็นรางวัลให้กับผู้คนที่เข้ามาให้ความสนใจกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนี้

 

แนวคิด

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมือง อย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้กำหนดทางจักรยานในเขตเมืองเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะขึ้น เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และสารพิษอื่นๆและลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาจราจรคับคั่ง ซึ่งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของประชาคมทุกภาคส่วนที่ต้องการแก้ปัญหาฝุ่นละออง ประกอบกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการและแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

เทศบาลนครเชียงใหม่และสภาลมหายใจเชียงใหม่จึงริเริ่มเทศกาล “Chiang Mai Go Green Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยน”ขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างกระแส การเดินทางคาร์บอนต่ำครั้งใหญ่ และเปิดพื้นที่ เมืองเก่าให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาสัมผัสเมืองเก่าในบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ด้วยการใช้จักรยาน  อีกทั้งจะเป็นโครงการที่ประสานความเข้าใจระหว่างประชาชนในเมืองและชนบท เพื่อลดต้นตอแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศ สร้างความตระหนักถึงความจำกัดของนิเวศแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน ที่มีความสามารถระบายอากาศเสียลดลงไปทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนฝุ่นควันตั้งแต่กุมภาพันธ์ และผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ก่อให้ตระหนักรู้ถึงวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกและสังคม 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมเดินทางคาร์บอนต่ำ และกระตุ้นให้คนในเมืองลงมือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลดการสร้างมลพิษอากาศ 
  2. เพื่อกระตุ้นเตือนชาวเชียงใหม่ทั้งในเมืองและนอกเมือง และทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันในการลดปัญหาฝุ่นควันในปี  2564

ผลที่คาดว่าจะได้ 

  1. สร้างกระแสการเดินทางคาร์บอนต่ำในพื้นที่เมือง และรื้อฟื้นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับจักรยานที่เคยริเริ่มไว้แล้วโดยภาครัฐ และประชาคมเช่นชมรมจักรยานวันอาทิตย์
  2. กระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานและธุรกิจในเขตเวียงเก่าโดยใช้เทศกาลดึงดูดกำลังซื้อเข้ามาในพื้นที่
  3. ประชาชนชาวเชียงใหม่ตระหนักว่าทุกคนมีส่วนในการก่อมลพิษอากาศ ไม่ใช่เฉพาะผู้อาศัยในภาคเกษตรและพื้นที่สูง

ระยะเวลาดำเนินการ 

8 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563  

หน่วยงานและองค์กรร่วมโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
สภาลมหายใจเชียงใหม่
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์
ชุมชนในเขตเวียงเก่าเชียงใหม่ จำนวน 13 ชุมชน
We Love Chiang Mai
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ชมรมผู้ค้ายานยนต์จังหวัดเชียงใหม่
อาสาสมัคร Go With Good will
นักดนตรีและศิลปินสาขาต่างๆ
นักเรียน นักศึกษา
และชาวต่างชาติพำนักระยะยาวในเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  1. ประชาชน เยาวชน ข้าราชการที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
  2. ชาวต่างชาติมีถิ่นพำนักในเชียงใหม่
  3. นักท่องเที่ยวไทยในช่วงหยุดสุดสัปดาห์ยาว (พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม) 

กิจกรรม

จัดกิจกรรมทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเช้า (8.00-12.00 น.) เป็นเวลา 13 สัปดาห์  จัดให้มีพื้นที่กิจกรรม 3 จุดคือข่วงประตูท่าแพเป็นศูนย์อำนวยการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำสัปดาห์  ชุมชนในเวียงเก่าผลัดเป็นเจ้าภาพจัด “กาดมั่ว คั่วฮอม ของดี” และพื้นที่นิทรรศการ เสวนา สันทนาการที่สภาลมหายใจเชียงใหม่และพันธมิตรเป็นเจ้าภาพดำเนินการ รายละเอียดตาม ตารางกิจกรรม ปั่นเพื่อเปลี่ยน สถานที่จอดรถมีรถรางบริการ มีรถจักรยานให้เช่า สนามกีฬาเทศบาลฯ และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก 

ผู้ประสานงาน

นายกฤช ตามสมัย โทรศัพท์ 095-6761873 Line: mos