สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา“ฝุ่นควันข้ามแดน”

🔴Live-เสวนา ฝุ่นควันข้ามแดน

🔴Live-เสวนา ฝุ่นควันข้ามแดน “ปัญหาและความร่วมมือระหว่าง ชุมชนชายแดน การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นควันข้ามแดนและผลกระทบ ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม”ฝุ่นควันข้ามแดนและเงื่อนไขทางด้านภูมิอากาศโดย ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แหล่งกาเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควันมาจากไหนโดย ดร.วนิสา สุรพิพิธ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)ปัญหาฝุ่นควันและการขยายตัวของการปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ในรัฐฉานโดย ตัวแทนบ้านใหม่สาละวิน / ตัวแทนบานตอหม้อ / ตัวแทนกองมุ่งเมือง / ตัวแทนบ้านหัวเมือง / คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล วารสารสารคดี / คุณปรัชญ์ รุจิวนารมย์ / สานักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNewsผลกระทบของฝุ่นควันต่อสุขภาพโดย นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การเสวนา ผลกระทบของฝุ่นควันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือโดย คุณวิทยา ครองทรัพย์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จังหวัดเชียงรายประสบการณ์และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และ ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยคุณบุญยืน คงเพขรศักดิ์ นายกสมาคมพื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินบทบาทของสภาลมหายใจเชียงใหม่และสภาลมหายใจ แม่ฮ่องสอนในการลดปัญหาฝุ่นควันโดยคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่และคุณชนเขต บุญญขันธ์ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอนอภิปรายทั่วไป เรื่องความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมใน รัฐฉาน/รัฐคะยา และภาคเหนือของประเทศไทย ในการลด ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ รองประธาน (ฝ่ายวิชาการ) สภาลมหายใจเชียงใหม่งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“การประชุมวิชาการไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (อาคารดงรัก) โดย ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สภาลมหายใจเชียงใหม่

โพสต์โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020

(5 กันยายน 2563) สภาลมหายใจเชียงใหม่ และสภาลมหายใจแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนา ฝุ่นควันข้ามแดน ปัญหาและความร่วมมือระหว่าง ชุมชนชายแดน การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นควันข้ามแดนและผลกระทบ ทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ไทใหญ่ศึกษา ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

โดย มีการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

ฝุ่นควันข้ามแดนและเงื่อนไขทางด้านภูมิอากาศ
โดย ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งกาเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควันมาจากไหน โดย ดร.วนิสา สุรพิพิธ นักวิจัยชำนาญการ สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

ปัญหาฝุ่นควันและการขยายตัวของการปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ในรัฐฉาน โดย ตัวแทนบ้านใหม่สาละวิน / ตัวแทนบานตอหม้อ / ตัวแทนกองมุ่งเมือง / ตัวแทนบ้านหัวเมือง / คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล วารสารสารคดี / คุณปรัชญ์ รุจิวนารมย์ / สานักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews

ผลกระทบของฝุ่นควันต่อสุขภาพ โดย นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และ ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคุณบุญยืน คงเพขรศักดิ์ นายกสมาคมพื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน

บทบาทของสภาลมหายใจเชียงใหม่และสภาลมหายใจ แม่ฮ่องสอนในการลดปัญหาฝุ่นควัน โดยคุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่
และคุณชนเขต บุญญขันธ์ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และมีการการขมวดประเด็น ความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมใน รัฐฉาน/รัฐคะยา และภาคเหนือของประเทศไทย ในการลด ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน
โดย อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ รองประธานคณะกรรมการ (ฝ่ายวิชาการ) สภาลมหายใจเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมชมบริบทเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองชุมชนไทใหญ่ทาวน์บ้านผาบ่อง และกาดซอกจ่า พร้อมทั้งทานอาหารพื้นบ้านไทใหญ่ และชมการแสดงวัฒนธรรมไทใหญ่


#สภาลมหายใจเชียงใหม่