สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการจัดการไฟป่าและปัญหาฝุ่นควัน”

เวทีเสวนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 4

“ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการจัดการไฟป่าและปัญหาฝุ่นควัน”

ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ม.เชียงใหม่
2. คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่
3. ดร. สมคิด แก้วทิพย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้
4. ผศ.ดร. สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5. ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่
6. คุณสืบสกุล กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ ม.แม่ฟ้าหลวง
7. คุณกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่