สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “ความรู้ สู้ไฟ”“ความรู้ สู้ไฟ”แนวทางจัดการเชื้อเพลิงลดฝุ่นควัน

เวทีเสวนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 3

“ความรู้ สู้ไฟ”แนวทางจัดการเชื้อเพลิงลดฝุ่นควัน

ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ม.เชียงใหม่
2. คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่
3. ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ดร. วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่
5. ดร.วีรชัย ตันพิพัฒน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการภัยพิบัติด้วยภูมิสารสนเทศศาสตร์ สนใจการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6. คุณหน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยอีค่าง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
7. คุณอุดม ตาบิ – เครือข่ายการจัดการสิ่งแวดบนพื้นที่สูง
8. คุณศิวกร โอโดเชา – ตัวแทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านหนองเต่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
9. คุณเมธาพันธ์ ภุชกฤษดาภา (พ่อหลวงนวย) ผู้ใหญ่บ้าน บ้านม้งดอยปุย
10. ดำเนินรายการโดย คุณเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่