สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “คุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน”

“คุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 10

ร่วมเสวนาโดย​
1.ดร.ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา​ ม.เชียงใหม่
2.ภัทรวดี นีละภมร นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
3. คุณสว่าง แก้วกันทา มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
4. รัขนีวัลย์​ ปาณธูป​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1​เชียงใหม่​
5.นพ.รังสฤษฎ์​ กาญจนวะณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
6.นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย
สุรีรัตน์​ ตรีมรรคา

วันเสาร์ที่​ 30 พฤษภาคม​ 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม