สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “นโยบาย ความรู้ นิเวศ คน ไฟ ฝุ่น โจทย์ท้าทายก้าวพ้นวังวนไร่หมุนเวียน”

เวทีเสวนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 5

นโยบาย-ความรู้ “นิเวศ คน ไฟ ฝุ่น” โจทย์ท้าทายก้าวพ้นวังวนไร่หมุนเวียน

ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ม.เชียงใหม่
2. ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). ความสำคัญของไร่หมุนเวียน ทำไมถึงเป็นมรดกโลก วัฒนธรรม ความมั่นคงทางอหาร นิเวศน์
3. ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเด็น สิทธิชุมชน-สิทธิมนุษยชน , มายาคติ ทำไมไร่หมุนเวียน ถึงหมุนวน ผสมกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอำนาจ
4. ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเด็น : ไร่หมุนเวียนกับความสำคัญทางระบบระบบนิเวศน์ การจัดการเชื้อเพลิง การเผา ทิศทาง ที่เป็นทางออกร่วมๆ กัน ควรจะเดินอย่างไร
5. คุณ ธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์ นักวิชาการอิสระ ประเด็น : ภาพรวมไร่หมุนเวียนภาคเหนือ เชียงใหม่ บทเรียนจากงานวิจัย
6. คุณ พฤ โอ่โดเชา ผู้แทนชุมชนป่า ประเด็น :สะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่ ความยากลำบากที่ชาวบ้านต้องเผชิญ
7. คุณ ชันชัย แสนใจอิ ประธานกลุ่มคนฮักอมก๋อย ประเด็น : บทเรียนการจัดระเบียบการเผา ที่อมก๋อย
ผู้ดำเนินรายการ : เดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ

โดย สภาลมหายใจเชียงใหม่