สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “บทบาท​ อปท.กับการพัฒนาเมืองสีเขียว”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 9

“บทบาท​ อปท.กับการพัฒนาเมืองสีเขียว”

ร่วมเสวนาโดย​
1.ดร.ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา​ ม.เชียงใหม่
2.ธัญศักดิ์​ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ​
3.​ธนวัฒน์​ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
4.ปรีชา​ วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม
5.รุ่งปรีชา​ ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด​
6.​ศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
7.ชิดชัย อังคะไวมงคล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง
8.ดร.ณัฐสิทธิ์​ ศรีนุรักษ์​หัวหน้าศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี)สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
ดร.โอฬาร อ่องฬะ

วันเสาร์ที่​ 23 พฤษภาคม​ 2563

โดย  #สภาลมหายใจเชียงใหม่