สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่า”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 8

“องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่า”

ร่วมเสวนาโดย​
1.ดร.ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.​อ.ไพสิฐ พาณิชกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ผอ.อดุลย์ ฤทัยวรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
4.อ.พันธวัช ภูผาพันธกานต์ นักวิชาการอิสระ รัฐศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนา
5.เดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ภาคเหนือ
6.กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
7.ก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย
ดร.โอฬาร อ่องฬะ

วันเสาร์ที่​ 16 พฤษภาคม​ 2563

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่