สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “Foreigners living in Chiangmai during the air pollution season”

pollution season”
“ชาวต่างชาติในเมืองเชียงใหม่ท่ามกลางฝุ่นควัน​”

the 11th Public policy Discussion

Speaker By
1.Dr.Chayan Vaddhanaphuti​ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา​ ม.เชียงใหม่
2.Cory Croymans
3.Kan​ Kyi
4.Paul Sugar
5.Shayne Rochfort Chiang Mai Clean City

Moderator By
Bella​ Intaranan

Saturday 6th June 2020
13.00 hrs. until 15.00 hrs.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม