เอกสารชุดความรู้ รับมือ PM 2.5 โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่

เอกสาร : ส่วนประกอบของฝุ่น pm 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (ดาวน์โหลด)

เอกสาร : ผลกระทบต่อชีวิตเเละสุขภาพ (ดาวน์โหลด)

เอกสาร : การป้องกันตัวเองจาก PM 2.5 (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ : เอกสารชุดนี้ รวบรวมข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ซึ่งอนุญาตให้สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต