สภาลมหายใจเชียงใหม่

แจกพันธุ์ไม้-กล้าไม้ ฟรี! โดย “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” เตรียมรับ มิ.ย.63 นี้

ท่านใดที่มีความสนใจปลูกต้นไม้ ต้องการพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ และที่สำคัญ ฟรี! สามารถติดต่อขอเข้ารับ กล้าไม้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ “ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” ผู้สนใจสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้ารับกล้าไม้ฟรีได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์/ขั้นตอน ในการขอรับกล้าไม้

1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,500 ต้น/ปีหากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน  สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 1,500  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ 10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

การพิจารณา

1.  หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่าย
กล้าไม้ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน  โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ จำนวนผู้ยื่นโครงการ  ปริมาณกล้าไม้ที่มี  และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

หมายเหตุ: หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่  50 – 1,000 กล้า และมากกว่า  1,000  กล้า  ขึ้นไป  ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้  ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552

หลักฐานการขอรับกล้าไม้ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ดาวน์โหลด หลักฐานและระเบียบ การขอรับกล้าไม้  (ฉบับเต็ม) ที่นี่

สถานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้

สถานที่และเบอร์ติดต่อ หน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ จังหวัดต่างๆ
ดาวน์โหลด รายละเอียดหน่วยงานที่ติดต่อขอรับกล้าไม้ ที่นี่
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 5569

อ้างอิง : ซีพีไอ ไฮบริด  http://new.forest.go.th/nursery/