สภาลมหายใจเชียงใหม่


2452542452


โครงการโดรนอาสา

โครงการจัดตั้งทีมโดรนอาสาเพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน …