สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “เมือง…ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน”

“เมือง” ในหุบเขา:การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 16

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3.นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง​ ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
4.อาจารย์วรงค์ วงศ์ลังกา อาจารย์ภูมิสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.อาจารย์ อิศรา กันแตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 11 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่