สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “เมือง…ในหุบเขา : การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน : ตอนที่2”

“เมือง” ในหุบเขา:การออกแบบเมืองเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน : ตอนที่2

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 18

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนภูติ​ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์​ คำแก้ว​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.​ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี่ ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
4.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ
5.อาจารย์สนิท​ บุญแลน​ ครูภูมิปัญญาชุมชนหมื่นสาร
6.อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 25 กรกฎาคม 2563
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่