สภาลมหายใจเชียงใหม่

เสวนา “องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน”

“องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน”

เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 21

ร่วมเสวนาโดย​
1.อาจารย์ชยันต์​ วรรธนะภูติ ผอ.ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุและการพัฒนา ม.เชียงใหม่่
รองประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่
2.ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์​ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.​ผอ.สมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4.​ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
บัณรส​ บัวคลี่

วันเสาร์ที่​ 15​ สิงหาคม​ 2563​
เวลา​ 13.00-15.00​ น.

โดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่