สภาลมหายใจเชียงใหม่

บ้านสู้ฝุ่น

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบบ้าน-ย่าน-ชุมชน บรรเทาปัญหาฝุ่นควัน จำนวน 100 หลังคาเรือ นในพื้นที่เมืองเชียงใหม่

บ้านสู้ฝุ่นเป็นอีกหนึ่งในโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ