สภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการเพื่อดอยสุเทพ

เป้าหมาย

 1. ดอยสุเทพได้รับการดูแล ปกป้อง และฟื้นฟู ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ให้สอดคล้องและเท่าทัน ความเปลี่ยนของโลกสมัยใหม่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
 2. เกิดองค์กรทางสังคม ที่มีพันธกิจในการขับเคลื่อนแผนงาน “ดอยสุเทพ” อย่างต่อเนื่อง
 3. เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงกลไกและโครงสร้างในการบริหารจัดการพื้นที่ “ดอยสุเทพ” เพื่อให้มีศักยภาพในการปกป้องรักษาคุณค่า “ดอยสุเทพ” ทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

ผลที่คาดว่าจะได้รับใน 1 ปี

 1. แผนงาน “สีเขียว” -เห็นความเชื่อมร้อยกันของกลุ่มกิจกรรมสีเขียว เป็นภาพรวม
 2. แผน “ชุมชน” -แสดงให้เห็นศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน และเห็นข้อเสนอ/กลไกการจัดการร่วมใหม่ๆ กับกรณีพื้นที่นอกแนวเขตชุมชนและพื้นที่จุดเสี่ยง
  – ท้องถิ่นเป้าหมาย(ทต.แม่แรม) พัฒนากลไกการบริหารจัดการระดับตำบล เห็นความชัดเจนในการจัดการภารกิจที่รับถ่ายโอนมาจากกรมป่าไม้มากขึ้น
 3. แผน “เชื่อมเมือง-ชนบท” -ช่องว่าง มุมมองความเห็นที่ต่างกันระหว่างภาคเมืองและภาคชนบท
 4. แผน “ข้อมูล” -การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
 5. แผน “ทีมมั่นคง” -เชื่อมร้อยทีมทำงานต่างรุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงาน
  – โครงสร้างการทำงานที่เป็นระบบ มีการสนับสนุนงบดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป
 6. แผน “เปลี่ยนแปลง” -เข้าใจโครงสร้าง/กลไกการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาของภาครัฐโดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมากขึ้น
  – สามารถชี้ประเด็นข้อจำกัด/อุปสรรค(เบื้องต้น)ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันภายใต้โครงสร้าง/กลไกการบริหารจัดการของภาครัฐ
  – สามารถชี้ประเด็นข้อจำกัด/อุปสรรค(เบื้องต้น)ในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและแก้ไขปัญหาไฟป่า/ฝุ่นควันของชุมชนในพื้นที่ดอยสุเทพ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดุลพินิจ : นโยบาย และอำนาจตัดสิน

มีคนส่งเพจ “คุยกับอธิบดีกรมป่าไม้” มาให้ดู ท่านเอาภาพมุมสูงถ่ายจากเครื่องบินแสดงให้เห็นการทำลายเผาป่าอมก๋อย บางแปลงชัดเจนมาก เผาขยายที่ ไฟ …

ทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชน 1

“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชนใช่มั๊ย?” เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าใช้เงินภาษีของประชาชนใช่มั๊ย?” ป่าของทุกคนถูกไหม้ป่าถูกทำลาย ทุกคนก็อยากช่วยดู …

ทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชน 3

“ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของชาติของประชาชนใช่มั๊ย?” เจ้าหน้าที่ที่ดูแลป่าใช้เงินภาษีของประชาชนใช่มั๊ย?” ป่าของทุกคนถูกไหม้ป่าถูกทำลาย ทุกคนก็อยากช่วยดู …

โครงการเขียวสู้ฝุ่น / Green City

โครงการเขียวสู้ฝุ่น/Green City เป้าหมาย เชื่อมร้อยและผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ / พัฒนาแนวทางการจัดการเมืองสีเขียว เพื่อลดฝุ่นควั …