สภาลมหายใจเชียงใหม่

โครงการ

[searchandfilter id=”271″ action=”filter_next_query”]
0hBMs3E3flHWJOSjCrnTpiNXQcHg19Jg5hKnxMYRIkQ1YwKg5hJi9UV2JJS1Qxelo8IH9bAWpNBlNqLgk1dixU

โครงการเขียวสู้ฝุ่น / Green City

โครงการเขียวสู้ฝุ่น/Green City เป้าหมาย เชื่อมร้อยและผลักดันการฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ...
001

โครงการศิลปินเพื่อลมหายใจ Art for Air

ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” คือการแสดงพลังของนักศิลปะ วัฒนธรรม ภาคประชาสังคมในเมืองเชียงใ ...
C41E0F37-B6AC-4F9C-BC9C-CFD4DDCCCC37

โครงการ Blue in Green Group Chiang Mai

ทีมงาน ปลายอ้อ ทองสวัสดิ (ปลายอ้อ) นลี อินทรนันทน์ (ครูเบลล่า) เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ (เก็ท) สุพิศ กิ ...
32

โครงการชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืน 34 ตำบลนำร่อง

โครงการชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืน 2563 (แผนงานพื้นที่ป่า เกษตร) พื้นที่ 34 ตำบลนำร่อง เพื่อแก้ปัญหาร ...
002

โครงการปุ๋ยหมักรักษ์โลกแผนชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืน

แนวคิด แผนงานและข้อมูลเครือข่าย ในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเดือนตุลาคม เป็นช่วงการเก็บเกี่ยวและฤดูใบไม้ ...
P6

โครงการเพื่อดอยสุเทพ

เป้าหมาย ดอยสุเทพได้รับการดูแล ปกป้อง และฟื้นฟู ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ให้สอดคล้องและเ ...
2452542452

โครงการโดรนอาสา

โครงการจัดตั้งทีมโดรนอาสาเพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวสำหรับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่อย ...
666

34 ตำบลนำร่อง สรุปบทเรียน แก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ภาคเหนือ ร่วมกับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดเวท ...
543232

โครงการรถสองแถวโมเดล-รถโดยสารสาธารณะเครื่องยนต์สะอาด

โครงการรถสองแถวโมเดลรถโดยสารสาธารณะเครื่องยนต์สะอาด 1. หลักการและเหตุผล     &nbs ...