สภาลมหายใจเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

“มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความต่อเนื่องในการวบรวมประสานองค์ความรู้ความร่วมมือเพื่อติดตามเผยแพร่ จัดกิจกรรม ขยายความร่วมมือลดปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน เพื่อลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ รวมถึงระดับภูมิภาค เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนเชียงใหม่ ของคนไทยทุกคน และเพื่อพลเมืองของโลกโดยส่วนรวม”

นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

หนังสือ “การดำเนินแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน: ภาคประชาสังคม ปี 2563 – 2565″

ที่บอกเล่าถึงความพยายามและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและการทำมาหาเลี้ยงชีพ

>>> ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ <<<