Categories
การรับสมัคร ประกาศและกิจกรรม

โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้น “ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?”

การแข่งขันประกวดคลิปสั้น
หัวข้อ “ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 34,000 บาท

แนวคิด

ฝุ่นควัน ถือเป็นปัญหาที่ชาวเชียงใหม่คุ้นเคยและจำต้องทนพบเจอมามากกว่า 10 ปี ซึ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาว เข้าฤดูแล้ง หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า ‘ฤดูฝุ่นควัน’ สาเหตุของวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาจากหลายปัจจัย เช่น ไฟป่า การเผาในที่โล่ง ไอเสียจากการจราจร สภาพภูมิประเทศแบบแอ่งภูเขา สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ โดยส่งผลกระทบในด้านสุขภาวะ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ปัจจัยด้านสังคม รวมถึงด้านเศรษฐกิจในแง่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าที่ผ่านมา จะเกิดความร่วมมือในการพยายามแก้ไขปัญหาจากทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน แต่ดูว่าเหมือนสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความซับซ้อนยังคงปรากฎขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีท่าทีทุเลาลง 

โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้น สภาลมหายใจเชียงใหม่ จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริม นำเอาศาสตร์ด้านการสื่อสารด้วยสื่อวิดีทัศน์อย่างสร้างสรรค์มาร่วมบูรณาการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าว ร่วมนำเสนอแนวคิดและสร้างสรรค์วิธีการสื่อสาร ภายใต้หัวข้อ “ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?” เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ให้กับประชาชนทั่วไปและที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 • สร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
 • ผลักดันและส่งเสริมให้มีการนำศาสตร์ด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์มาบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศอย่างมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจ ได้นำเสนอความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์วิธีการสื่อสาร ในประเด็นปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ

โจทย์ประกวดการแข่งขัน

“ฝุ่นเชียงใหม่ มาจากไหน ?”

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • ประกอบด้วยสมาชิก 1-5 คน 
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ไม่จำกัดสัญชาติและเชื้อชาติ

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานคลิปสั้นได้ทั้งในนามบุคคลและในนามทีม กรณีส่งในนามทีม และได้รับรางวัล เงินรางวัลจะมอบให้ในนามทีม (1รางวัล) และประกาศนียบัตรจะได้รับเป็นรายบุคคล
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 1.30 นาที และไม่เกิน 3 นาที รวมถึงอัตราส่วนของวิดีโอในผลงานจะต้องเป็นขนาด 16:9 (1920 x 1080px) ในรูปแบบไฟล์ .MP4
 • คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงผู้ถูกถ่ายคลิปจะต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทำและยินยอมให้เผยแพร่ได้ หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลัง ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ของผู้ส่งผลงาน ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธิ์ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกรณี
 • ผลงานคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ 
 • ผลงานคลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่คลิปที่ส่งขายตาม Stock Footage ทุกแห่ง
 • ผู้เข้าประกวดต้องเก็บผลงานต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงคลิปต้นฉบับได้
 • หากปรากฏว่าผลงานคลิปของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สภาลมหายใจเชียงใหม่ สามารถนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในกิจกรรมของสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การประกวดครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประกวดยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบไว้ในสมัครแล้ว

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 1. ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารบทเรื่องย่อ (Story outline) อย่างน้อย 1 ย่อหน้า ทาง E-mail Breathcouncil@gmail.com โดยตั้งหัวเรื่องว่า “สมัครแข่งขันประกวดคลิปสั้น” ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2565
 2. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลหรือทีมที่ผ่านการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2565
 3. ทีมงานจัดกิจกรรมอบรม (Workshop) ให้กับทีมที่เข้าร่วมการประกวด ผ่านช่องทางออนไลน์
  • หัวข้อ “แหล่งที่มาและสาเหตุของปัญหาฝุ่นควัน” ในวันที่ 25 มีนาคม 2565
  • หัวข้อ “เทคนิคเบื้องต้นของการสื่อสารด้วยสื่อวิดีทัศน์” ในวันที่ 29 มีนาคม 2565
 4. บุคคลหรือทีมดำเนินการผลิตผลงาน ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดการรายงานความคืบหน้าของผลงานในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
 5. บุคคลหรือทีมที่เข้าร่วมการประกวด ส่งผลงานที่สมบูรณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 6. ประกาศผลการตัดสินรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
  • รางวัล popular vote 3,000 บาท

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ <<

>> ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการ <<

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-2705000 พรรณธร (ผู้ประสานงานโครงการ)

Categories
ประกาศและกิจกรรม

ร่วมแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่น Beat the Haze Song Writing Contest

การแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่น
Beat the Haze Song Writing Contest

แนวคิด

         ปัญหาฝุ่นควัน P.M. 2.5 ถือได้ว่าเป็นปัญหาประจำปีของชาวเชียงใหม่ซึ่งเรื้อรังมากว่า15 ปี เชียงใหม่ติดอันดับต้นๆ และเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่มีรายงานค่าของมลพิษทางอากาศที่มากถึงระดับอันตรายสูงสุด มลพิษอากาศเกิดจากหลายสาเหตุตั้งแต่การเผาชีวมวลในพื้นที่เกษตรและในป่าดอยในช่วงฤดูกาลแล้ง และเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จากการเดินทาง ประกอบเข้ากับภูมิประเทศของเชียงใหม่มีลักษณะเป็นแอ่งเขา ความกดอากาศสูง อากาศนิ่งทำให้เกิดฝุ่นควันสะสมอยู่ในแอ่งจนมีค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน เมื่อพ้นฤดูกาลฝุ่นควันในหน้าแล้ง มลพิษอากาศจากการจราจรจึงเป็นแหล่งก่อมลพิษอากาศที่สำคัญ มีสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 เฉลี่ยทั้งปีในจังหวัดเชียงใหม่มาจากการจราจรถึง 51.6%  (ดวงเดือน เทพนวล, 2562) 

         คำพูด “เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน” จึงสื่อความหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ทุกคนที่มีส่วนสร้างปัญหานี้ สภาลมหายใจเชียงใหม่เห็นว่าปัญหานี้ควรจะเป็นปัญหาที่เราทุกคนควรจะร่วมกันแก้ไข  ไม่ใช่การเพ่งโทษเป็นความผิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

         สภาลมหายใจเชียงใหม่จึงมุ่งหวังทำงานรณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ตื่นตัวรับรู้และร่วมกันคิดสร้างสรรค์แนวทางการแก้ไขในทุกมิติ เช่น ตัวอย่างของกลุ่มศิลปินเชียงใหม่ที่รวมตัวกันจัดงาน Art For Air ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2564  และจัดแสดงงานศิลปะที่สะท้อนปัญหานี้มาอย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์

         โครงการการแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่น หรือ Beat the Haze Song Writing Contest จะเปิดพื้นที่ให้นักแต่งเพลง นักดนตรีในเชียงใหม่ได้ใช้ศาสตร์ทักษะทางด้านดนตรีที่มีพลังในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของมนุษย์ทางอารมณ์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมมนุษย์ในการใช้ชีวิต เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหานี้ได้

เป้าหมาย

         โครงการการแข่งขันแต่งเพลงสู้ฝุ่นนี้มุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องของปัญหามลพิษอากาศนี้ไปยังประชาชนทั่วไปและสร้างความตระหนักรู้ถึงการดำรงชีวิตอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อมลพิษอากาศ เพื่อสุขภาพและอนาคตของลูกหลานในรุ่นต่อไป

หน่วยงานร่วมโครงการ

โรงเรียนดนตรีวรนันท์ และสภาลมหายใจเชียงใหม่

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ         

– นางนลี อินทรนันท์       หัวหน้าโครงการ
– นางสาวสุกัญญา อุ่นใจ    ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตัดสิน

– นายอิทธินันท์ อินทรนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีโรงเรียนดนตรีวรนันท์  

– นายวิชา เทศดรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายพงศกร    หลิดชิววงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายฐนันด์ อนุโยค ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายนล อินทรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

– นายชนกนันทน์ นันตะวัน เจ้าหน้าที่สภาลมหายใจเชียงใหม่


คำแนะนำแนวทางการแต่งเพลงเพื่อส่งประกวด

ผู้สนใจสามารถรับความรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่ได้จากเพจสภาลมหายใจเชียงใหม่ https://www.facebook.com/breathcouncil.org และควรรับชมวิดีโอชุดความรู้จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน ดังต่อไปนี้

ชุดที่ 1  “จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน”

          URL: https://www.youtube.com/watch?v=fN-ML3D6NiY&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo

ชุดที่ 2  “จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน – ตอนที่ 1 [ผลกระทบจากฝุ่นควัน]”

          URL: https://www.youtube.com/watch?v=PM6nMgEKz-s&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo&index=2

ชุดที่ 3 แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน – ตอนที่ 3

            URL: https://www.youtube.com/watch?v=Gmhaxw4BE3M&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo&index=3

ชุดที่ 4  แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน – ตอนที่ 2 [เข้าใจเกษตร เข้าใจธรรมชาติ]

            URL: https://www.youtube.com/watch?v=0cROXWBBsrw&list=PLpRYwoUN8fdy80BArLQkr0g3j3fLEyeRo&index=4

            ดังเนื้อหาวิดีโอข้างต้นผู้สนใจสามารถเลือกสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาฝุ่นควัน เพื่อสร้างงานเขียนเนื้อเพลงสำหรับการประกวดนี้ได้อย่างอิสระในขอบเขตนั้น นำเสนอในรูปแบบของเพลงแนวดนตรีใดก็ได้ที่ตนสนใจ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ความสนับสนุนผู้ส่งงานเข้าประกวด และรางวัล

 1. ผู้เข้าแข่งขันส่งใบสมัครพร้อมส่งคลิป Demo ผลงาน ไม่จำกัดรูปแบบ โดยเวลาไม่เกิน 5 นาที ทาง beatthehazechiangmai@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 2. คณะกรรมการประกาศชื่อผู้เข้าผ่านการคัดเลือก 15 ทีม เพื่อพัฒนาผลงานต่อ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
 3.  ผู้เข้าแข่งขัน 15 ทีมส่งผลงานที่พัฒนาแล้ว ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 4.  คณะกรรมการนำผลงานของผู้เข้าแข่งขันลงยูทูปเพื่อหารางวัล popular vote จากยอดแชร์และยอดการเข้าชม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564      
 5.  ประกาศผลการตัดสินในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท
  รางวัลรองอันดับหนึ่ง 8,000 บาท
  รางวัลรองอันดับสอง 5,000 บาท
  ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
  รางวัล popular vote 3,000 บาท
  รวมทั้งหมด 9 เงินรางวัล 36,000 บาท
 6. มอบเงินรางวัลบนเวทีพร้อมการแสดงสด ณ ลานสามกษัตริย์ ในเทศกาลสู้ฝุ่นในวันที่ 19 ธันวาคม 2564


>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ <<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

ประกาศรับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการฯ

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร

ตําแหน่งงาน : ผู้ประสานงานโครงการ แผนงาน“ขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้า” สภาลมหายใจเชียงใหม่ 

ระยะจ้างงาน

 • 12เดือน (กันยายน 2564 ถึง สิงหาคม 2565)
  **อาจต่อสัญญาได้ตามผลงาน  **

อัตราค่าตอบแทน

 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน (ทดลองงาน 3 เดือน)
 • ค่าเดินทาง/ค่าประสานงาน/ค่าล่วงเวลา  

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ(เมื่อผ่านการทดลองงาน) 

หน้าที่

 • เป็นผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ และหัวหน้าแผนงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ ธุรกิจเอกชน โรงเรียน สหกรณ์เดินรถและผู้ประกอบการรถสาธารณะ และภาคส่วนต่างๆ   
 • จัดทำและดูแลเอกสารโครงการ ดูแลงานธุรการของแผนงาน รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
 • รับผิดชอบงานสื่อออน์ไลน์ของแผนงาน และประสานกับทีมงานสื่อสารของสภาลมหายใจฯ  
 • ทำงานกับแผนงานอื่นของสภาลมหายใจฯ สนับสนุนงานพื้นที่ในเมืองและกิจกรรมของสภาลมหายใจฯ 

คุณสมบัติ 

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลทุกระดับในหน่วยงานราชการ ธุรกิจเอกชน สถานศึกษา 
 • มีทักษะสรุปประเด็น เขียนรายงานประชุมและการพบปะบุคคล 
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft  Powerpoint  
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานให้บรรลุผลได้ด้วยตนเองในองค์กรพัฒนาสังคมที่มีความยืดหยุ่น   
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆใช้งานของตนเอง มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานในเขตเมืองได้ 
 • มีถิ่นพํานักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่ 

สถานที่ทำงาน  

 • สำนักงานแผนงานขนส่งสาธารณะและรถพลังงานไฟฟ้าสภาลมหายใจฯ 81/6 ม.14 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

การสมัคร สอบ และประกาศผล

 • ส่งใบสมัครและข้อเขียนความสนใจตำแหน่งงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ cmpubtrn@gmail.com
 • รับใบสมัครพร้อมข้อเขียน 28 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2564
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 13 สิงหาคม  2564 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อแจ้งผลคัดเลือกใบสมัคร)
 • ประกาศผล                     18 สิงหาคม 2564
Categories
ประกาศและกิจกรรม

ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่

ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ ดังเอกสารที่เเนบมานี้

Categories
การรับสมัคร ประกาศและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศสภาลมหายใจเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกรอบใบสมัครและผู้สมัครที่สิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

                ตามประกาศ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ บัดนี้ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผ่านการยื่นใบสมัครตามประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะคณะกรรมการทั้งสิ้น 9 คน จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบมานี้

Categories
ประกาศและกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันเทคโนโลยีสู้ฝุ่น

กิจกรรมเทคโนโลยีสู้ฝุ่น สร้างกระแสความตระหนักแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศในเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

>>ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดโครงการแข่งขันเทคโนโลยีสู้ฝุ่น<<

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน แผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่

ด้วยแผนงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ สภาลมหายใจเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแผนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ (ระยะเวลาในการจ้างงาน 1 ปี)

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1.2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  1.3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office และอื่น ๆ
  1.4. มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล และประสานงานได้เป็นอย่างดี
  1.5. มีบุคลิกภาพที่ดี และร่างกายแข็งแรง
  1.6. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  1.7. มีถิ่นพำนักในเมืองเชียงใหม่ หรือรอบเมืองเชียงใหม่
  1.8. มียานพาหนะส่วนตัวและใบขับขี่สามารถเดินทางติดต่อประสานงานในเขตเมืองได้

 2. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
  2.1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครครบถ้วน
  2.2. สำเนาบัตรประชาชน
  2.3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.4. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
  2.5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
  2.6. เอกสารประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา
  2.7. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ฯลฯ (ถ้ามี)

 3. วัน เวลา และขั้นตอนการสมัคร
  3.1. วันเปิดรับสมัครวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และปิดรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
  3.2. ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการคัดเลือก จะต้องส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแนะนำตัวเอง(ออกแบบด้วยตนเอง) และเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 2 เป็นไฟล์ .pdf ส่งมายัง E-mail : Breathcouncil@gmail.com พร้อมระบุหัวเรื่องว่า “สมัครเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ สภาลมหายใจเชียงใหม่”
  3.3. เอกสารการสมัครดาวน์โหลดได้ที่ www.breathcouncil.org
  3.4. คัดเลือกผู้สมัครผ่านเอกสารการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.5. สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.6. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
  3.7. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  3.8. สอบถามเพิ่มเติม โทร.094-1393256

>>ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน<<
>>ดาวน์โหลดใบสมัครงาน<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

แถลงการณ์สภาลมหายใจภาคเหนือ ให้รัฐบาลฯแก้ปัญหา ก่อนฤดูฝุ่นควัน 2565

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

>>ดาวน์โหลดไฟล์ภาพข่าวและเอกสาร<<

Categories
ประกาศและกิจกรรม

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (พฤษภาคม 2564)

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ
(พฤษภาคม 2564)

Categories
ประกาศและกิจกรรม

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (มกราคม-เมษายน 2564)

เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ
(มกราคม-เมษายน 2564)