สภาลมหายใจเชียงใหม่

MOU กับคณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ช่วยสื่อสารป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

21 กันยายน 2563 สภาลมหายใจเชียงใหม่ และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานเพื่อการสื่อสารข้อมูล ความรู้ กิจกรรมและการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และสิ่งแวดล้อม  โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ม.เชียงใหม่ และ คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน ร่วมลงนามฯ กับทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ อาคารบริหาร  คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน
และ คุณสุรีรัตน์ ตรีมรรคา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่

ขอบเขตของความร่วมมือ

โดยทางคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะสนับสนุนบุคลากร ห้องปฏิบัติการด้านสื่อสาร ทรัพยากรสื่อ และช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทางช่องทางออนไลน์ของสถานีวิทยุ ขณะที่สภาลมหายใจ สนับสนุนบุคลากร ข้อมูล การดำเนินการประสานงานและงบประมาณ ในกิจกรรมของนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสภาลมหายใจ และความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยบันทึกข้อตกลงนี้ มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานเพื่อการสื่อสารและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสภาลมหายใจเชียงใหม่ ระหว่าง สภาลมหายใจเชียงใหม่ กับ คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่

ทั้งนี้ได้การทำงานร่วมกัน มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เริ่มต้นด้วยการประสานวิทยากรร่วมรายการวิทยุ “ที่นี่ FM100 ช่วงเชียงใหม่เมืองงาม” ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 11.10-12.00 น. และจัดทำ Podcast ชุดความรู้สู้ฝุ่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และช่อง Youtube ของสถานีวิทยุ FM100 รวมทั้งเว็บไซต์สภาลมหายใจเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากอาจารย์ ในการให้นักศึกษาออกแบบและผลิตสื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้กับบ้านสันลมจอย หนึ่งในหมู่บ้านที่ร่วมโครงการสุเทพฮับ สร้างชุมชนสร้างสรรค์เชิงดอยสุเทพ ร่วมกับสภาลมหายใจฯ

ขณะที่วันนี้ สภาลมหายใจฯ ได้สนับสนุนต้นไม้จำนวน 300 ต้น ให้แก่ค่ายอาสาแมสคอม เพื่อนำไปปลูกในโรงเรียนบ้านตาลใต้ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รวมทั้งปลูกในวัดและแจกให้ชาวบ้านในชุมชนต่อไป