สภาลมหายใจเชียงใหม่

MOU กับ 14 อปท. จับมือแก้ปัญหาฝุ่นควันและบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวตอง Green nimman cmu สภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลสุเทพ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก  เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี เทศบาลตำบลหนองควาย และ เทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง  เพื่อเตรียมรณรงค์จัดกิจกรรมประกวด “บ้านสู้ฝุ่น” โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันผลักดันให้เกิดการฟื้นฟูระบบนิเวศเมือง และ เพื่อเชื่อมร้อยสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดการปัญหาฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆแบบยั่งยืนต่อไป

คุณอมรรัตน์ โชติกะมงคล ตัวแทนโครงการเขียวสู้ฝุ่น ภายใต้แผนงานของสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินในโครงการ ในระยะต่อจากนี้ เป็นการวางแผน รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควัน และค้นหากระบวนการมีส่วนร่วมกัน  จากปัญหาที่ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบ และถึงเวลาที่ทุกภาคส่วน ต้องมาร่วมกันอย่างจริงจัง

.

“หลังจากนี้ ทั้ง14พื้นที่ จะมีการจัดประกวด โครงการบ้านสู้ฝุ่น เพื่อค้นหาบ้านที่มีการจัดการพื้นที่สีเขียวที่จะมาเป็นบ้านต้นแบบตัวอย่างบ้านสู้ฝุ่นได้ นอกจากนั้นยังจะมีจุดประชาสัมพันธ์ รณรงค์และให้ข้อมูลกับประชาชน ให้ได้รู้จักพรรณไม้สู้ฝุ่นเพิ่มขึ้น และช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเจ้าของบ้านได้อีกด้วย ซึ่งคาดหวังว่า กิจกรรมต่างๆนี้จะช่วยกันให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในมิติอื่นๆ เช่น การปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่ การเพิ่มสีเขียว ตลอดถึงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อลดมลพิษที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ” คุณอมรรัตน์ โชติกะมงคล กล่าว

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ ระบุว่า การทำmou บ้านสู้ฝุ่น ถือเป็นหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้กับคนในครอบครัว ให้เกิดความตระหนักว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรจะเริ่มจะครอบครัว ไปพร้อมๆกับการเรียนรู้และป้องกัน การที่สภาลมหายใจเชียงใหม่เข้ามาเป็นแกนในการทำ mou ในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นการต่อยอดการทำงาน กระตุ้นเสริมให้เทศบาลและประชาชนในแต่ละพื้นที่ เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในรูปแบบที่ยั่งยืนต่อไป