สภาลมหายใจเชียงใหม่

Podcast ความรู้สู้ฝุ่น Ep.2 ถอดบทเรียนฝุ่นควันมุมมองหมอนักอนุรักษ์ ตอนที่ 2